Afdruk

OCTOGONE GMBH
Mittlerer Weg 34
79424 Auggen
Tel : +49 (0)7631-805 89 0
Fax : +49 (0)7631-805 89 99
info@octogone.de

Ingeschreven in het handelsregister Freiburg HRB 300363
Belastingnummer: DE 142 476 616
Algemeen directeur: Robert Bruns

Verantwoordelijk voor de inhoud: Robert Bruns
Registratienummer verpakkingsverordening DE2660768013710
Registratienummer WEEE 29463897

Meldings- en kennisgevingsverplichtingen volgens §18 ElektroG / Artikel 2 van de Kaderrichtlijn afvalstoffen:

https://tf6c4abf4.emailsys1a.net/c/128/3338757/3145/0/10324552/3833/212621/6e002d46ec.html

Disclaimer

1. inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de kant van de auteur.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“links”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de links werden geplaatst geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden websites. De auteur distantieert zich daarom uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor bijdragen van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. auteurs- en etiketteringsrechten
De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.
Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit niet door rechten van derden is beschermd!
Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. gegevensbescherming
Voor zover de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

5 Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie van waaruit u werd verwezen. Indien delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

 

preloader